Podatek za pracownika a właściwy urząd skarbowy

12 kwietnia, 2022

Odpowiedź:

Zaliczki na podatek dochodowy za pracowników należy wpłacać na konto US właściwego dla Pana miejsca zamieszkania. Kwestię tę reguluje art. 38 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mówi, że kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnik ma obowiązek przekazać na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym je pobrał.

Płatnik będący osobą fizyczną zaliczki na podatek przekazuje na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika. Natomiast płatnik niebędący osobą fizyczną na konto urzędu skarbowego właściwego według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Nadal masz wątpliwości?

Skontaktuj się ze mną